Artykuły

Tom 165 (2017)

Общеславянский лингвистический атлас и  сравнительная грамматика славянских языков

Strony: 419 - 428

PDF

Abstrakt

The Slavic Linguistic Atlas and comparative grammar of the Slavic languages

The paper analyses the lexical isoglottic lines of the Slavic Linguistic Atlas. The author speaks of the parallels between lexical and phonetic isoglottic lines. These parallels make observe the evolution of Praslavonic language community in a new way. The author suggests the hypothesis of the East-West Slavic language community in the late Praslavonic period, in which common language processes took place. The paper proves that within up-to-date Slavonic research lexical data are getting more and more important, as the potentialities of inner phonetic and morphologic reconstruc­tion are mainly exhausted. Numerous lexical isoglottic lines make the research more objective, thus there are much more of them than phonetic isoglottic lines.

Ogólnosłowiański Atlas Językowy i gramatyka porównawcza języków słowiańskich

Artykuł poświęcono językowej analizie izoglos Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego. W pracy autor porusza kwestię istnienia paralel pomiędzy izoglosami leksykalnymi a fonetyczny­mi. Ich istnienie pozwala bowiem inaczej spojrzeć na problem ewolucji prasłowiańskiej wspólnoty językowej.
Badacz wysuwa hipotezę o istnieniu w okresie późnoprasłowiańskim wschodniej wspólnoty zachodniosłowiańskiej, wewnątrz której zachodziły wspólne procesy językowe.
Artykuł potwierdza, że na współczesnym etapie badań slawistycznych, kiedy w znacznym stopniu możliwości wewnętrznej rekonstrukcji na poziomie fonetycznym i morfologicznym zostały wyczerpane, coraz większego znaczenia nabierają dane leksykalne. Wykorzystanie licznych izoglos leksykalnych, które pod względem ilości wielokrotnie przewyższają izoglosy fonetyczne, czyni ba­dania bardziej obiektywnymi.

Zasady cytowania

Vendina, T. (2018). Общеславянский лингвистический атлас и  сравнительная грамматика славянских языков. Slavica Wratislaviensia, 165, 419–428. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.38