Artykuły

Tom 165 (2017)

Система членов предложения и принципы ее описания

Václav Slovák

Strony: 381 - 387

PDF

Abstrakt

The system of sentence members and the principles of its description

Sentence members create a system, whose units are described according to several aspects. They can be thus considered as many-aspects units. The most common aspects which are important in differentiating particular sentence members are: 1 the type of syntactic relation in which the sen­tence members occur, 2 part of speech of the dominant member of syntagma, 3 syntactic meaning of the sentence member, 4 formal vehicle of expression of syntactic relation, 5 part of speech of the sentence member. As a result of high number of aspects, transitive, syncretic phenomena emerge in the language, that cannot be definitely considered as certain typical sentence member. Using the theory of transitivity and syncretism allows more natural and accurate description of the system of sentence members.

Systém větných členů a principy jeho popisu


Větné členy tvoří systém, jehož jednotky jsou popisovány na základě několika příznaků, lze je tedy považovat za jednotky mnohopříznakové. Nejčastějšími příznaky, které hrají roli při rozlišování jednotlivých větných členů, jsou: 1 typ syntaktického vztahu, vnějž větné členy vstupují, 2 slovnědruhová příslušnost hlavního členu syntagmatu, 3 syntaktický význam větného členu, 4 formální prostředek vyjádření syntaktického vztahu, 5 slovnědruhová příslušnost větného členu. Vdůsledku vysokého počtu příznaků vznikají vjazyce jevy přechodné, synkretické, které nelze jednoznačně považovat za určitý typický větný člen. Právě užití teorie přechodnosti a syn-kretizmu vjazyce umožňuje přirozenější a přesnější popis systému větných členů.

Zasady cytowania

Slovák, V. (2018). Система членов предложения и принципы ее описания. Slavica Wratislaviensia, 165, 381–387. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.34