Artykuły

Tom 165 (2017)

„Что само в очесях являлося, то и писалося…” Князя Николая Радзивилла Cиротки описание диковинных животных в его „Путешествии в Святую Землю”

Anna Bolek

Strony: 57 - 67

PDF

Abstrakt

“Idescribed things that caught my eye…” Prince Nicholas Radziwiłł the Orphan’s account of peculiar animals in his Pilgrimage to the Holy Land

The paper analyzes descriptions of three exotic beasts hippopotamus, crocodile and cha­meleon in Count Nicholas Radzivill’s travelogue Pilgrimage to the Holy Land and Egypt. Giving his first-hand impressions of the world totally unknown for the Europeans, the author endeavors to factually represent it basing on his own previous experience. This mode of representation, sheer devoid of mythological and fictional dimensions, is also applied to the fauna which was the object of the Author’s close attention. Taken against the background of the contemporary, predominantly mythological antique and medieval images of the beasts, the study of the representational mode applied by The Orphan allows to look upon the Polish traveler as areliable, inquisitive and sensitive observer.


„Co samo woczach jawiło się, to i pisało się…” Księcia Mikołaja Radziwiłła Sierotki opisanie zwierząt osobliwych w Peregrynacji do Ziemi Świętej

W artykule przeanalizowano opisy trzech egzotycznych zwierząt hipopotama, krokodyla i ka­meleona zdiariusza podróży do Ziemi Świętej iEgiptu księcia Mikołaja Radziwiłła Sierotki. Jego autor, opisując nowy — nieznany Europejczykowi — świat, starał się przedstawić go faktogra­ficznie zperspektywy własnych doświadczeń ispostrzeżeń. Ten sposób przekazu, odcinający się od wymysłów imitów, dotyczy również świata zwierząt, których Radziwiłł był bacznym obserwato­rem. Rozpatrzenie prezentacji przez Sierotkę trzech „bestii” na tle panujących wówczas mitycznych — antycznych iśredniowiecznych — wyobrażeń onich pozwala ujrzeć wrelacjach wiarygodnego, dociekliwego, lecz także wrażliwego autora.

Zasady cytowania

Bolek, A. (2018). „Что само в очесях являлося, то и писалося…” Князя Николая Радзивилла Cиротки описание диковинных животных в его „Путешествии в Святую Землю”. Slavica Wratislaviensia, 165, 57–67. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.5