Artykuły

Tom 165 (2017)

Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття

Strony: 315 - 327

PDF

Abstrakt

Development of Ukrainian football vocabulary in the Eastern Halychyna at the beginning of the 20st century

A detailed examination of the materials of Ukrainian sports periodicals at the end of the XIXth and the beginning of the 20th century and special editions of that time dedicated to football gives us the opportunity to trace the development of Ukrainian football vocabulary in the Eastern Halychyna of that period. Analysis of different thematic groups of football vocabulary at its initial but very intensive stage of its formation showed that in terminological football vocabulary borrowing foot­ball names was practiced, and correlation between national and foreign components was in favour of the former. It is remarkable that here and there loanwords had a few Ukrainian equivalents each, which was typical for the period of formation of national terminological systems — functioning of synonymic terms, sometimes extensive synonymic rows of special names denoting the same notion.

Rozwój ukraińskiej leksyki piłkarskiej w Galicji Wschodniej na początku XX wieku

Artykuł stanowi podsumowanie badań nad rozwojem ukraińskiego słownictwa piłkarskiego w Galicji Wschodniej na przełomie XIX i XX wieku. Badanie zostało przeprowadzone na korpu­sie tekstów pochodzących z ukraińskich czasopism sportowych oraz publikacji specjalistycznych poświęconych tematyce futbolowej, wydawanych od końca XIX do lat trzydziestych XX wieku.
Analiza różnych grup tematycznych leksyki piłkarskiej z okresu jej początkowego, a zarazem intensywnego rozwoju wykazała, że wśród terminoleksyki piłki nożnej funkcjonowały jednocześnie nazwy rodzime i zapożyczone. Z badania wynika również, że wzajemny stosunek składników ukra­ińskich i obcojęzycznych rysował się na korzyść tych pierwszych. Ponadto na podstawie badanych artykułów prasowych odnotowano, że autorzy tekstów czasami wysuwali propozycje stosowania ukraińskich odpowiedników nazw zapożyczonych. Takie zachowanie językowe było typowym zjawiskiem w czasie kształtowania się ukraińskich systemów terminologicznych i przejawiało się między innymi funkcjonowaniem bliskoznacznych terminów, czasem długich synonimicznych sze­regów nazw specjalnych, dla oznaczania tego samego pojęcia.

Zasady cytowania

Protsyk, I. . (2018). Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття. Slavica Wratislaviensia, 165, 315–327. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.28