Artykuły

Tom 165 (2017)

О транслитерации и транскрипции белорусских слов

Radosław Kaleta

Strony: 193 - 207

PDF

Abstrakt

On transliteration and transcription of the Belarusian words

The aim of the present paper is to describe the different variants of transliteration and transcrip­tion of Belarusian words, especially names and place names. In the article the most common inter­national, Belarusian and Polish variants of the Belarusian alphabet transliteration and transcription were presented. There is need to work out one international names and place names transliteration standard.

O transliteracji i transkrypcji białoruskich wyrazów

Celem artykułu jest przedstawienie różnych wariantów transliteracji i transkrypcji wyrazów białoruskich, zwłaszcza nazwisk i nazw geograficznych. W tekście zaprezentowano najpopularniej­sze międzynarodowe, białoruskie i polskie systemy transliteracji i transkrypcji alfabetu białoru­skiego oraz podkreślono ogromną potrzebę wypracowania jednego międzynarodowego standardu transliteracji, odnoszącego się zarówno do nazwisk, jak i nazw geograficznych.

Zasady cytowania

Kaleta, R. (2018). О транслитерации и транскрипции белорусских слов. Slavica Wratislaviensia, 165, 193–207. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.17