Artykuły

Tom 165 (2017)

Мечта / marzenie как компонент устойчивых словосочетаний русского и польского речевого узуса

Ewa Straś

Strony: 389 - 399

PDF

Abstrakt

Мечта / marzenie dream like a collocation component in current Russian and Polish usage

The article is devoted to the problems of words connectivity мечта and marzenie in Russian and Polish common and traditional usage.
The analyzed expressions are fixed in lexicographical tradition but also characterized in repro­duced forms and relative high frequency in the contexts coming from the selected languages corpus. These expressions defined as statically fixed present strong semantic connections that allows to treat them similarly to phraseological units. Expressions characterized with a weaker degree of connec­tions between their components are collocations or close to free word groups.
The study does not support the thesis that high frequency favors creation of stable connections. High frequency can be observed not only in phraseological units and collocations but also in com­monly used free word groups.


Мечта / marzenie jako komponent kolokacji w praktyce użytkowników języka rosyjskiego i polskiego


W artykule przedstawiono problemy łączliwości leksemów мечта i marzenie w związkach wyrazowych używanych w języku rosyjskim i polskim. Zbadano wyrażenia rejestrowane w słow­nikach, lecz także inne połączenia, charakteryzujące się odtwarzalnością i stosunkowo wysoką fre­kwencją w tekstach korpusów obu języków. Wyrażenia te, określane jako statystycznie stałe, wyka­zują czasami cechy silniejszego semantycznego zespolenia, co pozwala traktować je jako jednostki bliższe frazeologizmom. Połączenia charakteryzujące się słabszym stopniem zespolenia komponen­tów pozostają kolokacjami lub zbliżają się do związków luźnych.
Przeprowadzone badania nie potwierdzają jednak tezy, że wysoka frekwencja sprzyja powsta­waniu związków stałych, albowiem wysoką częstotliwość mogą wykazywać zarówno jednostki fra­zeologiczne, jak i kolokacje oraz związki luźne.

Zasady cytowania

Straś, E. (2018). Мечта / marzenie как компонент устойчивых словосочетаний русского и польского речевого узуса. Slavica Wratislaviensia, 165, 389–399. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.35