Artykuły

Tom 165 (2017)

Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)

Gabriela Wilk

Strony: 441 - 449

PDF

Abstrakt

Specificity of Polish and Russian cycling lexicon word formation and semantic aspects

The paper is devoted to the analysis of Polish and Russian lexicon related to cycling. It indi­cates in both languages the most productive ways of word formation processes of jargon and profes­sionalisms associated with various disciplines of cycling. They include univerbation, suffixation and semantic derivation.

Specyfika polskiej i rosyjskiej leksyki rowerowej aspekt słowotwórczy i semantyczny

Artykuł został poświęcony analizie polskiego i rosyjskiego słownictwa z zakresu kolarstwa. Wskazano w nim najbardziej produktywne w obu językach sposoby tworzenia żargonizmów i pro­fesjonalizmów związanych z różnymi dyscyplinami kolarstwa. Można do nich zaliczyć uniwerbiza­cję, sufiksację oraz derywację semantyczną.

Zasady cytowania

Wilk, G. (2018). Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты). Slavica Wratislaviensia, 165, 441–449. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.40