Artykuły

Tom 165 (2017)

Перцептивное обозначение в  русской народной сказке

Olga A. Mescheryakova

Strony: 277 - 285

PDF

Abstrakt

Perceptual notation in the Russian folk fairy-tale

Perceptual notation captures information received from different sense organs but predicated by the same consciousness of “a perceived human being”. In the cognitive context semantics of sensory nominations reflects elements of the perceptual concept. The fact that the verbalization of its facultative elements depends not only on the type of discourse folklore, genre a tale, but also on its subtype a fairy-tale is claimed to be a hypothesis of this research. It settles that in the Russian folk fairy-tale the semantics of perceptual notation is predicated by the opposition “real — irreal world” and the semantics element “fabulous, belonging to the other world” is a basis of the semantic content of the perceptual notation. Besides that, the perceptual semantics in this type of fairy tales correlates with the aesthetical, axiological views of the folklore community on nature and human beings, reconstructing the folk ideal or ant-ideal.

Перцептивне означення у російській народній чарівнiй казці


Перцептивне означення фіксує інформацію, що надходить від різних органів чуттів, але обумовлену єдиною свідомістю «людини сприймаючої». У когнітивному плані семантика номінацій сенсорики відображає ознаки перцептивного концепту. Те, що вербалізація його факультативних ознак залежить не тільки від типу дискурсу фольклор, жанру казка, але і від підвиду жанру чарівна казка, становить гіпотезу даного дослідження. Встановлюєть­ся що в російській народній чарівній казці семантика перцептивної номінації обумовлена опозицією «реальний- ірреальний світ» і семантична ознака ‘чудовий, що належить іншому світу’ є основою змісту перцептивного означення. Крім того, в даній групі казок перцептивна семантика співвідноситься з естетичними, аксіологічними поглядами фольклорного соціуму на природу і людину, реконструюючи народний ідеал або антиідеал.

Zasady cytowania

Mescheryakova , O. A. (2018). Перцептивное обозначение в  русской народной сказке. Slavica Wratislaviensia, 165, 277–285. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.24