Artykuły

Tom 165 (2017)

Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у „Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898. годину”

Strony: 305 - 314

PDF

Abstrakt

The impact on function and genre differential on the use of case in The Stenography Notes of the Kingdom of Serbia Parliament in the Year 1898

The subject of the paper is the analysis of the influence of stylistic and genre differential on the use of cases in the Stenography notes of the Kingdom of Serbia Parliament in the year 1989. The initial hypothesis was that the influence is based on: a presence of the administrative and legal register; b presence of spoken and written variants; c presence of certain subgenres. It has been established that there are sentences that belong to both the administrative/legal and everyday language register. The sentences involving the administrative and legal register are mostly encountered in the written subgenres the meaning of conditionality, criteria. Discussions are characterized by a number of predetermined expression which can be explained via the influence of the conversational style. Only a small number of sentence constructions that are linked to certain subgenres reports, budget proposals, etc. have been noted.

Wpływ funkcjonalno-stylistycznej i gatunkowej dyferencjacji na użycie przypadków w Stenograficznych zapisach Narodowej Skupsztiny Królestwa Serbii za 1898 rok

W pracy dokonano analizy wpływu stylistycznej i gatunkowej dyferencji na użycie przypad­ków w Stenograficznych zapisach Narodowej Skupsztiny Królestwa Serbii za 1898 rok. Punktem wyjścia była hipoteza, że wpływ dokonuje się na poziomie: a stylu administracyjno-prawnego; b wariantu ustnego i pisemnego; c określonych podgatunków. Ustalono, że istnieją konstrukcje, które przynależą do administracyjno-prawnej i ogólnej warstwy językowej. Konstrukcje warstwy administracyjno-prawnej najczęściej spotyka się w podgatunkach pisemnych znaczenie warun­kowości, kryteriów. Rozprawy charakteryzuje pojawianie się stałych wyrażeń, co tłumaczy się wpływem stylu wypowiedzi ustnej. Zauważono małą liczbę konstrukcji związanych z określonymi podgatunkami sprawozdania, projekt budżetu itd..

Zasady cytowania

Pavlović, J. (2018). Утицај функционалностилске и жанровске диференцијације на употребу падежа у „Стенографским белешкама Народне скупштине Краљевине Србије за 1898. годину”. Slavica Wratislaviensia, 165, 305–314. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.27