Artykuły

Tom 165 (2017)

Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи

Strony: 91 - 99

PDF

Abstrakt

Principles of Formation of the Russian-Polish Dictionary of Colloquial Language

This paper is the result of the initial work on a project aimed to develop Russian-Polish dictionary of colloquial language.
The work on the dictionary started in 2015 as part of an international project run by the Centre of the Russian Language at the Institute of Slavic Studies at The University of Wroclaw, as well as the State University of St. Petersburg. Both lecturers and the graduate and post-graduate students formed the lexicographical group.
The main purpose of the article is to define the meaning of colloquial language in every­day communication, regarding the changes that have occurred in recent decades at the lexical and phraseological level of the language. The author also presents and analyses the variety of this level of the Russian language. Moreover, the objective factors to develop Russian-Polish dictionary of colloquial speech are named. The crucial part of the article is devoted to the presentation of the microstructure of the dictionary. The author presents exemplary dictionary entries and discusses their particular elements.


Zasady budowy rosyjsko-polskiego słownika języka potocznego

Niniejszy artykuł jest wynikiem wstępnej realizacji międzynarodowego projektu leksykograficznego zmierzającego do opracowania rosyjsko-polskiego słownika mowy potocznej.
Pracę nad słownikiem rozpoczęto w 2015 roku w ramach międzynarodowego projektu Cen­trum Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pań­stwowego Uniwersytetu w Petersburgu. W skład zespołu leksykograficznego weszli zarówno wy­kładowcy, jak i doktoranci oraz studenci IFS.
Celem artykułu jest przede wszystkim określenie miejsca języka potocznego w codziennej ko­munikacji, zwrócenie uwagi na zmiany, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach na płaszczyźnie leksykalnej i frazeologicznej tej odmiany języka, i omówienie obiektywnych czynników przema­wiających za podjęciem pracy nad wspomnianym słownikiem.
Drugą część artykułu poświęcono prezentacji wybranych artykułów hasłowych.

Zasady cytowania

Drużyłowska, D. (2018). Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи. Slavica Wratislaviensia, 165, 91–99. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.8