Artykuły

Tom 165 (2017)

Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)

Magdalena Błaszak

Strony: 49 - 56

PDF

Abstrakt

Lexical unit барем — semantic and syntactic analysis

This study aims to show what semantic and syntactic features has alexical unit барем in the contemporary Macedonian language. On the basis of confrontation of meaning and scope of the use of the tested particles in Polish and Macedonian, the author points to the similarities and differences in both languages. The results of the analysis show that Polish has richer lexical inventory. They show the versatility of particle барем in Macedonian and also prove that барем is one-segment lexi­cal unit, which is used as aparticle in the sentences and has no homonyms in Macedonian.

Барем — семантичка и ситаксичка анализа


Овaа статија има за цел да го покаже какви карактеристични функции — семантички и синтаксички има зборот барем во современиот македонски јазик. Врз основа на конфрон­тација на значењето и опсегот на употребата на испитуваната честичка во полски имаке­донски јазик, авторката ги укажува сличностите и разликите во двата јазика. Резултатите од анализата покажуваат побогат инвентар во полската лексика и, исто така, флексибилност на честичката барем во македонскиот јазик и докажуваат дека барем е еден сегмент лексички единици, кои служат во реченицата само како честичка, нема хомоними во македонски јазик.

Zasady cytowania

Błaszak, M. (2018). Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński). Slavica Wratislaviensia, 165, 49–56. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.4