Artykuły

Tom 165 (2017)

Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве

Andrzej Sitarski

Strony: 349 - 356

PDF

Abstrakt

Linguistic realisation of the micro-concepts “father”  and “son” in the Russian and Polish linguistic and cultural space

This article analyses the concept of “kinship” verbalized by fixed phrases made up of the lexemes “father” and “son” and by their derivatives in the contemporary Russian an Polish language.
On the basis of acontrastive analysis of the collected factual material it can be stated that the nominations “father” and “son” as verbal dominants in Russian and Polish fixed phrases display a certain level of activity in the process of phrase formation. In many examples, the lexemes “father” and “son” are subject to semantic modifications, denoting generally the Man or aman. In most cases, the usage of the fixed phrases analysed in this study in Russian and Polish is convergent or identical a cultural and historical standpoint.

Realizacja językowa mikrokonceptów: „ojciec” i „syn” w rosyjskiej i polskiej przestrzeni lingwokulturowej


Artykuł został poświęcony analizie porównawczej konceptu „pokrewieństwo”, werbalizowa­nego frazemami zawierającymi w strukturze leksykalnej leksemy: „ojciec” i„syn” oraz utworzone od nich derywaty pochodne we współczesnym języku rosyjskim i polskim.
Na podstawie przeprowadzonej analizy zebranego rosyjskiego i polskiego materiału faktogra­ficznego można stwierdzić, iż nominacje „ojciec” i„syn” jako dominanty w analizowanych wobu językach frazemach w większości przejawiają określony stopień aktywności frezeotwórczej. W wie­lu frazemach komponenty „ojciec” i„syn” podlegają określonym modyfikacjom semantycznym we frazeologizmach, oznaczając mężczyznę lub człowieka ogólnie. Większość analizowanych rosyjskich i polskich przykładów frazemów pod względem ich specyfiki kulturowej i historycznej oraz kontekstów ich użycia jest zbieżna lub tożsama.

Zasady cytowania

Sitarski, A. (2018). Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве. Slavica Wratislaviensia, 165, 349–356. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.31