Artykuły

Tom 165 (2017)

Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim

Maciej Grochowski

Strony: 125 - 135

PDF

Abstrakt

Order of the general quantification operators in Polish

The pronouns każdy and wszyscy are the basic operators, distributive and collective respectively, of the general quantification in Polish. At the beginning of the paper grammatical differences between them are discussed.
I accept the model of the linear order of the Polish nominal phrase components proposed by Zuzanna Topolińska in 1984 as still valid. According to this model the pronouns każdy, wszyscy are in the first position in the basic nominal string.
I extend Topolińska’s model so that it includes particles and metapredicative operators. I jus­tify three hypotheses. Firstly, numerous particles appear primarily in direct anteposition to the pro­nouns każdy, wszyscy. Secondly, intensifiers and the majority of approximators cannot co-occur with każdy, wszyscy because the meanings of the operators and pronouns are contradictory. Thirdly, only a few approximators such as prawie, niemal can co-occur with the operators of general quantifica­tion; they appear in the anteposition to the pronouns.

Ред оператора опште квантификације у пољском језику

Заменице każdy, wszyscy су основни оператори опште квантификацијe колективне и ди­стрибутивне у пољском језику. На почетку чланка представљам граматичке разлике између њих.
Прихватам модел линеарног реда компонената пољске номиналне фразе који је пред­ложила Зузанна Тополинска у 1984 години и који је актуелан до данас. Према овом моделу, атрибутивне придевске заменице każdy, wszyscy заузимају прву линеарну позицију у фрази.
У чланку допуњавам овај модел честицама, метапредикативним операторима и образ­лажем три хипотезе. Прво, много честица се примарно појављује у непосредној антепозицји у односу на јединице każdy, wszyscy. Друго, оператори градације и већина оператора апрокси­мације не могу да се повезују са овим заменицама зато што су им значења јединица од ових класа супротна. Треће, само неколико оператора апроксимацијe, као на пример prawie, niemal, могу да се повезују с операторима опште квантификације и појављују се у антепозицији уод­носу на њих.

Zasady cytowania

Grochowski, M. (2018). Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim. Slavica Wratislaviensia, 165, 125–135. https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.11