• Двојната определеност во македонскиот јазик

Двојната определеност во македонскиот јазик

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.11
Angelina Pančevska
Google Scholar Angelina Pančevska
Publikacja:

Abstrakt

Double definiteness in Macedonian

The subject of interest is the so-called double definiteness in the Macedonian language. These are cases where the noun phrase, besides the article, which is a marker of definiteness, is complemented with a demonstrative pronoun in a preposition. This phenomenon is not new in the Macedonian language but occurs more commonly especially in the spoken standard. The author attempts to understand the origin of this phenomenon as well as its distribution in the modern language. The conclusion is that a new type of article may be created, an analytical one.

 

 

Podwójna określoność w języku macedońskim

Przedmiotem analizy jest tak zwana podwójna określoność w języku macedońskim. Są to przypadki, w których nominalna fraza, oprócz morfemu rodzajnikowego, będącego wykładnikiem określoności, jest uzupełniona zaimkiem wskazującym w prepozycji. Zjawisko to nie jest nowe w języku macedońskim, ostatnio spotyka się je częściej, zwłaszcza w standardzie mówionym. Autor tekstu stara się wyjaśnić pochodzenie tego zjawiska, a także jego dystrybucję we współczesnym języku macedońskim. Analiza materiału prowadzi do wniosku, że być może powstaje nowy typ rodzajnika analitycznego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.