• Мотивацијата за називите за ‘ПОЛНОГЛАВЕЦ’ во македонските дијалекти врз македонскиот материјал од ОЛА

Мотивацијата за називите за ‘ПОЛНОГЛАВЕЦ’ во македонските дијалекти врз македонскиот материјал од ОЛА

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.171.13
Sonja Milenkovska
Google Scholar Sonja Milenkovska
Publikacja:

Abstrakt

Motivation for expressions of ʻtadpoleʼ ʻpolnoglavecʼ in Macedonian dialects based on the material from the General Slavic Linguistic Atlas

This paper analyses the question from the lexical volume I of the General Slavic Linguistic Atlas OLA in the field of the animal world. It is concerned with the expressions for the ʻtadpoleʼ ʻpolnoglavecʼ in Macedonian in the Slavic dialects covered by question L 87 ʻgolovastik, to, čto razvivaetsâ iz ikry lâguški, žabyʼ according to the questionnaire of OLA. The aim of the analysis is to explain the motivation for the expressions of ʻtadpoleʼ in Macedonian dialects which are based on the material from OLA.

 

 

Motywacja nazw „kijanki” polnoglavec w dialektach macedońskich na materiale macedońskim w OLA

W artykule analizowane jest pytanie z leksykalnego tomu Pierwszego Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego OLA w dziedzinie świat zwierzęcy. Chodzi o nazwy „kijanki” polnoglavec w języku macedońskim w dialektach słowiańskich objętych pytaniem L 87 z kwestionariuszem OLA „головастик, то, что развивается из икры лягушки, жабы”. Celem analizy jest motywacja nazw „kijanki” w dialektach macedońskich na podstawie materiału OLA.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.