Tom 138 (2013): Auswertung und Neubewertung

Opublikowane: 20-12-2013
Kolejny tom czasopisma „Germanica Wratislaviensia” pod tytułem Auswertung und Neubewertung zawiera rozprawy naukowe skoncentrowane wokół następujących obszarów badawczych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i glottodydaktyka. Zawarte w części literaturoznawczej artykuły naukowe prezentują wyniki projektów badawczych dotyczących niemieckojęzycznej literatury od Eichendorffa po niemieckojęzyczną literaturę współczesną, po którą sięga Justyna Kłopotowska, analizując w swojej rozprawie opowiadania Erici Pedretti. Na szczególną uwagę zasługuje tekst Andrzeja Pilipowicza, w którym autor dokonuje porównania prezentacji postaci ducha Karola V w dramacie Schillera Don Karlos i libretcie do opery Verdiego pod tym samym tytułem. Zawarte w części językoznawczej rozprawy dotyczą szerokiej gamy dziedzin i dyscyplin językoznawczych, w tym frazeologii, translatoryki, komunikacji interkulturowej. Przygotowane przez autorów opracowania prezentują najnowsze tendencje i kierunki badań wraz z adekwatną metodologią. Część kulturoznawcza zawiera dwa teksty o nieco odmiennej tematyce. Na szczególną uwagę zasługuje tekst Barbary Breysach, w którym autorka, nawiązując do aktualnej sytuacji ekonomicznej na świecie, prezentuje historię i mit pieniądza w perspektywie kulturoznawczej. Tom uzupełniają rozprawy z zakresu glottodydaktyki oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Rezensionen und Berichte