• Tom 311 (2010): Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Tom 311 (2010): Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Artykuły

Pro memoria Kazimierza Orzechowskiego 1923–2009
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 5 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 11 - 17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Profesor Kazimierz Orzechowski — mistrz, szef, opoka
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 19 - 26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prace magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja pisane na seminarium Profesora Kazimierza Orzechowskiego
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 27 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 39 - 47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O współpracy Profesora Kazimierza Orzechowskiego z historykami
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 49 - 58
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Najmilejszy i najznakomitszy” uczeń Oswalda Balzera. O lwowskich powiązaniach Zygmunta Wojciechowskiego
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 59 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ostatnie prace Stanisława Kutrzeby w Polskiej Akademii Umiejętności
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 73 - 80
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo ateńskie wobec małżeństw z cudzoziemcami
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 81 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 91 - 103
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o wolności i niewoli, prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych Greków i Rzymian
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 105 - 115
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 117 - 127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 129 - 135
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Artykuły porządku ziemskiego księstwa oleśnickiego z 29 lipca 1574 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 137 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Śląsk wczesnonowożytny w czeskich podręcznikach dziejów państwa i prawa
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 149 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Korektura prawa na sejmach okresu bezkrólewia 1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 1633 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 161 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola Kowalewa Pomorskiego jako ośrodka politycznego, administracyjnego i sądowego w XVII i XVIII wieku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 175 - 184
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o udziale monarchów w tworzeniu francuskiego prawa sądowego ancien regime’u
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 185 - 196
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reformy skarbowe Piotra Wielkiego
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 197 - 207
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 209 - 228
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekscepcje w sprawach kryminalnych. Z badań nad procesem miejskim w przedrozbiorowej Polsce
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 229 - 243
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacje prawne stanów szczególnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807–1831
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 245 - 257
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o urzędzie ministra sprawiedliwości w Królestwie Polskim 1815–1876
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 259 - 269
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustrój sądów przysięgłych w II Rzeszy, Republice Weimarskiej i wersalskim Wolnym Mieście Gdańsku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 271 - 280
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Powstanie Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska i jego rozwój do 1914 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 281 - 291
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Okoliczności likwidacji Ministerstwa Poczt i Telegrafów w 1923 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 293 - 299
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 301 - 316
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 317 - 325
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 327 - 340
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadzór nad samorządem gminnym w świetle ustawy scaleniowej z 1933 roku
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 341 - 352
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolność sumienia i wyznania w projektach konstytucji z lat 1991–1994
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 353 - 364
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polityka wyznaniowa III Rzeczypospolitej w latach 1990–2001 próba diagnozy
Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 365 - 377
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF