Spis wszystkich numerów

Tom 311 (2010): Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Kolejny tom Studiów historycznoprawnych został poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego. Składa się z tekstów zróżnicowanych pod względem tematyki oraz przynależności pokoleniowej autorów. Na uwagę zasługują wspomnieniowe szkice Mariana Ptaka i Piotra Cybulskiego, ukazujące warsztat naukowy Kazimierza Orzechowskiego, artykuł Krystyna Matwijowskiego, kreślący obraz współpracy Profesora z historykami, a także zestawienie jego bibliografii pióra Józefa Koredczuka. Tematyka pozostałych tekstów wiąże się z indywidualnymi zainteresowaniami autorów i dotyka zagadnień historycznoprawnych od antyku po III Rzeczpospolitą

Tom 310 (2009): Studia Historycznoprawne

Tom CCCX zawiera prace poświęcone zagadnieniom historycznoprawnym od czasów starożytnych do II wojny światowej. Pierwszy artykuł zawiera tłumaczenie III mowy ateńskiego logografa Izajosa, poprzedzone obszernym komentarzem jego autora. Pozostałe prace omawiają m.in. zagadnienia sądownictwa średniowiecznego i nowożytnego, funkcjonowanie sejmów w okresie pruskim, kwestie z zakresu ustawodawstwa II Rzeczypospolitej oraz problem deportacji wrocławskich Żydów podczas II wojny światowej. Tom wieńczy artykuł poświęcony bogatym zbiorom XIX-wiecznych podręczników prawa będącym w posiadaniu Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tom 309 (2009): Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego

Tom CCCIX zawiera prace dotyczące różnych aspektów współczesnego prawa międzynarodowego i europejskiego. Dwa opracowania wiążą się merytorycznie z Traktatem z Lizbony, który czeka w dalszym ciągu na zakończenie procesu ratyfikacyjnego. Pozostałe artykuły omawiają m.in.: mechanizmy mające doprowadzić do efektywnej ochrony prawnej konsumenta zbiorowego w Unii Europejskiej, problem dyskryminacji związanej ze zmianą płci, aktywność Unii Europejskiej w zakresie udzielania pomocy humanitarnej, instytucję oficera łącznikowego oraz wolność słowa i prasy z uwzględnieniem obowiązku zachowania zawodowej rzetelności przez dziennikarzy.

Tom 308 (2009): Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika

Tom poświęcony pamięci zmarłego niedawno wybitnego prawnika cywilisty Profesora Jana Kosika jest hołdem złożonym mu przez uczniów i współpracowników. Rozległość kompetencji i zainteresowań Profesora Kosika sprawiły, że powstał zbiór artykułów podejmujących problematykę podmiotowości prawnej, prawa własności (w tym również prawa własności intelektualnej), odpowiedzialności deliktowej, ochrony dóbr osobistych, prawa rodzinnego, prawa medycznego. Profesor Kosik wielokrotnie wyprzedzał swoje czasy i podejmował zagadnienia, których praktyczną doniosłość można było docenić dopiero z perspektywy czasu. Dowodem jego inspirującego wpływu na środowisko prawnicze są artykuły zawarte w niniejszym tomie, m.in.: o możliwości dysponowania komórkami, tkankami i narządami do celów transplantologicznych, o pojęciu utworu architektonicznego czy o odpowiedzialności przedsiębiorstwa lotniczego.

Tom 307 (2009): Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego

Seria Prawo przeznaczona jest do publikowania monografii prawniczych, w tym również prac habilitacyjnych i doktorskich. Jednakże jest przestrzeganą zasadą aby te publikacje reprezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Tak jest w istocie. Prace tej serii są cytowane i poszukiwane. Mają streszczenia obcojęzyczne.

Tom 306 (2008): Kształtowanie się pozapaństwowej podmiotowości w prawie międzynarodowym

Inspiracją do podjęcia badań nad pozapaństwową podmiotowością w prawie międzynarodowym były zauważalne tendencje do zwiększania liczby pozapaństwowych uczestników obrotu międzynarodowego oraz ich rosnący wpływ na rozwój porządku międzynarodowego.
Podmiotowość najczęściej jest definiowana jako zdolność do bycia nosicielem praw i obowiązków wynikających z systemu prawa międzynarodowego. Zakres uprawnień poszczególnych podmiotów jest zróżnicowany, co bezpośrednio jest rezultatem funkcji, jakie zostały im powierzone. W większości systemów prawnych podmiotowość jest koncepcją formalną, która sama w sobie nie przyznaje osobie żadnych specyficznych praw i obowiązków, co najwyżej służy do brania udziału w stosunkach prawnych.
Praca uzupełniona jest bardzo bogatą literaturą dotyczącą przedstawionego tematu.

Tom 305 (2008): Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka

Tom CCCX zawiera prace poświęcone zagadnieniom historycznoprawnym od czasów starożytnych do II wojny światowej. Pierwszy artykuł zawiera tłumaczenie III mowy ateńskiego logografa Izajosa, poprzedzone obszernym komentarzem jego autora. Pozostałe prace omawiają m.in. zagadnienia sądownictwa średniowiecznego i nowożytnego, funkcjonowanie sejmów w okresie pruskim, kwestie z zakresu ustawodawstwa II Rzeczypospolitej oraz problem deportacji wrocławskich Żydów podczas II wojny światowej. Tom wieńczy artykuł poświęcony bogatym zbiorom XIX-wiecznych podręczników prawa będącym w posiadaniu Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tom 304 (2008): Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia

Tom 304 czasopisma Prawo skupia się na zagadnieniu podmiotowości cywilnoprawna w prawie polskim. Niezwykle interesujący tom, o którego wartości decyduje nie tylko tematyka, ale w większym może jeszcze stopniu nazwisko jego redaktora, uznanego cywilisty, prof. Edwarda Gniewka. Składają się nań artykuły poświęcone zagadnieniom, których ranga wzrosła po roku 1989. To jest w okresie, gdy kraj nasz odzyskał warunki, by znów móc stać się państwem prawa, a nie wyłącznie ideologii. W 11 artykułach 13 autorów podejmuje się próby opracowania wybranych zagadnień tego aspektu polskiego prawa.