Spis wszystkich numerów

Tom 151 (2009): Przymiotniki o znaczeniu potencjalnym w językach czeskim, słowackim i polskim

Przedmiotem zainteresowania autorki są przymiotniki dewerbalne o znaczeniu potencjalnym, występujące w językach polskim, czeskim i słowackim. Analiza obejmuje derywaty utworzone za pomocą formantów głównych charakteryzujących się wysoką produktywnością oraz regularnością semantyczną i formalną. Jej przeprowadzenie umożliwiło autorce ustalenie podstawowych różnic i podobieństw między opisywanymi językami w zakresie parametrów słowotwórczych.

Wśród niewątpliwych zalet pracy wspomnieć należy obszerną podstawę źródłową, obejmującą nie tylko materiał słownikowy, ale i wypisy własne autorki, oraz klarowność i rzeczowość wykładu.

Tom 150 (2009): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis - konfrontacja - przekład, 7 (Slavica Wratislaviensia CL) jest pokłosiem międzynarodowej konferencji językoznawczej, jaka odbyła się we Wrocławiu w 2008 roku. Tom zawiera trzydzieści dwa artykuły, w których podjęto zagadnienia historyczne oraz różnorodne aspekty współczesnych badań wielu języków słowiańskich. Organizatorzy konferencji traktują niniejszą książkę jako zapowiedź kolejnych spotkań wrocławskiego forum slawistów. Tom jest poświęcony prof. Antoniemu Furdalowi.