• Tom 150 (2009): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład

Tom 150 (2009): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład

Artykuły

Słowo wstępne
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 9 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 11 - 18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mój komentarz do bibliografii
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 19 - 23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Фразеологическая компетенция в лингвокульту- рологическом аспекте. Чешский – словацкий, чешский – польский языки
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 25 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Принципы средневековой языковой политики в регионе Slavia Latina: латынь как способ социальной дифференциации
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 39 - 45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Вариантные формы падежей имен существительных в русском языке
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 47 - 55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ sytuacji komunikacyjnej na kształt dialogu w XVIII-wiecznych polsko-niemieckich rozmówkach handlowych Georga Schlaga
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 57 - 64
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja słownika partykuł polskich
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 65 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Onomastyka literacka w duńskim, niemieckim i rosyjskim przekładzie powieści Władysława Stanisława Reymonta "Chłopi"
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 73 - 82
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukraińskie rzeczowniki odczasownikowe na -ння, -ття – ich występowanie i funkcje syntaktyczne w tekście plików pomocy programu MS Office 2003
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 83 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady prowadzenia dyskursu religijnego zawarte w staropolskich tekstach polemicznych
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 93 - 100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Szczególny–nieszczególny, szczególnie–nieszczególnie – czy pary antonimiczne?
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 101 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obraz małżeństwa w utworach Bartłomieja Paprockiego "Nauka Rozmaitych Filozofów, około obierania żony" i "Stav manželský"
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 111 - 117
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Коммуникативное поведение разноязычных этносов: универсальное и национально-специфическое
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 119 - 126
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Способы отражения ситуации интимизации в славянских и герман- ских языках
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 127 - 135
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O pewnym typie realizacji argumentu propozycjonalnego w języku białoruskim, bułgarskim i polskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 137 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Названия птиц в системе народных названий растений в восточнославянских и польском языках
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 149 - 156
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Пропріальні міфотеоніми як універсально-прецедентні імена в українській та російській мовах. Психолінгвістичний аспект
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 157 - 165
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Фразеологические кальки в славянских языках
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 167 - 181
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Лексика русского эротического фольклора
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 183 - 189
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Semantyka słowiańskich wyrazów modalnych typu „mieć” w kontekście zdania
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 191 - 201
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Метафоризация события в русской и чешской прессе
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 203 - 211
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Диалектная лексика природы в этнографическом аспекте
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 213 - 219
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Український лінгвокраїнознавчий словник власних назв і його використання у дидактиці української мови як чужої
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 221 - 226
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 227 - 232
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Świat w obrazach świadomości językowej Polaków i Rosjan
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 233 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
К вопросу о реализации языкового юмора в тексте современной польской и русской рекламы
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 241 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Definicje leksykograficzne nazw gatunkowych ptaków w języku polskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 249 - 258
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykładniki formalne klas rzeczowników abstrakcyjnych w językach słowiańskich i germańskich
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 259 - 263
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Слово и предложение в становлении стиля Набокова
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 265 - 274
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Toponimy jako środki wtórnej nominacji na materiale frazeologizmów z komponentem onomastycznym we współczesnym języku rosyjskim i polskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 275 - 283
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Экономия усилий и игровое начало в Сети
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 285 - 292
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nauczanie i uczenie się języka rosyjskiego przez duchownych rzymskokatolickich na Kresach Wschodnich w okresie zaborów
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 293 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Типологія службовості-допоміжності в реченні і тексті
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 303 - 311
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Эмоциональная оценочность русской и испанской лексики и фразеологии
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 313 - 321
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF