Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 327Sto lat polskiej administracji publicznej

Published 11 czerwca 2019

Issue description

Na tom 327 czasopisma „Prawo”, poświęcony stuleciu polskiej administracji publicznej, składają się artykuły przygotowane przez zaproszony do tego przedsięwzięcia wydawniczego badaczy z kilku ośrodków akademickich z terenu Polski oraz Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — najpierw rozważenie opisu i analizy procesu tworzenia administracji w Polsce po 1918 roku, a także jej ewolucji i następstw przez cały okres mijającego stulecia istnienia państwa polskiego, a następnie skonfrontowanie wyników tego badania z wynikami analogicznych analiz przeprowadzonych w tych państwach europejskich, w których podobne procesy zachodziły przed stu laty i tym samym przez taki sam okres ewoluowały aż do stanu obecnego. Propozycja opisania podobnych procesów tworzenia i przekształcania administracji w państwach o zbliżonych okolicznościach ich powstawania i przekształcania staje się niezwykle atrakcyjna i operacyjnie przydatna do porównania tych procesów. Ich zestawienie może prowadzić do ustaleń w zakresie zasad ich kształtowania, periodyzacji przebiegu i ewentualnej zbieżności tych samych momentów czasowych znaczących zmian, ale też ich przyczyn. Wreszcie może skłaniać do refleksji nad obecnym stanem administracji publicznej w państwach, które swoje istnienie wiążą z wydarzeniami sprzed stu lat.

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH