Tom 327 (2019): Sto lat polskiej administracji publicznej

Opublikowane: 11-06-2019
Na tom 327 czasopisma „Prawo”, poświęcony stuleciu polskiej administracji publicznej, składają się artykuły przygotowane przez zaproszony do tego przedsięwzięcia wydawniczego badaczy z kilku ośrodków akademickich z terenu Polski oraz Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec i Rosji. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — najpierw rozważenie opisu i analizy procesu tworzenia administracji w Polsce po 1918 roku, a także jej ewolucji i następstw przez cały okres mijającego stulecia istnienia państwa polskiego, a następnie skonfrontowanie wyników tego badania z wynikami analogicznych analiz przeprowadzonych w tych państwach europejskich, w których podobne procesy zachodziły przed stu laty i tym samym przez taki sam okres ewoluowały aż do stanu obecnego. Propozycja opisania podobnych procesów tworzenia i przekształcania administracji w państwach o zbliżonych okolicznościach ich powstawania i przekształcania staje się niezwykle atrakcyjna i operacyjnie przydatna do porównania tych procesów. Ich zestawienie może prowadzić do ustaleń w zakresie zasad ich kształtowania, periodyzacji przebiegu i ewentualnej zbieżności tych samych momentów czasowych znaczących zmian, ale też ich przyczyn. Wreszcie może skłaniać do refleksji nad obecnym stanem administracji publicznej w państwach, które swoje istnienie wiążą z wydarzeniami sprzed stu lat.

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH