Tom 139

Kategorien und Konzepte

Opublikowane: 31-12-2014
Tom 139 czasopisma „Germanica Wratislaviensia“ zatytuowany Kategorien und Konzepte zawiera rozprawy naukowe skoncentrowane tradycyjnie wokół następujących obszarów badawczych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo i glottodydaktyka.
W części literaturoznawczej Czytelnik znajdzie siedem przyczynków naukowych, w których prezentowana jest szeroka paleta projektów badawczych, od analizy symboliki kolorów w powieści Leopolda von Sacher-Masoch Venus im Pelz, przez prezentację problematyki związanej z recepcją w Polsce dzieł F. Nietzsche’go, analizę tzw. wewnętrznej emigracji w świetle wybranych faktów literackich, opis angielskiej emigracji we wspomnieniach Hildy Spiel, opis korespondencji między Nelly Sachs i Paulem Celanem. Uzupełnieniem jest analiza elementów erotycznych i ich znaczenia w powieściach E. Hilscher’a oraz rekonstrukcja elementów katastroficznych w prozie Kathrin Röggla.
Część językoznawczą tworzy 16 rozpraw, w których prezentowane i analizowane są zagadnienia  związane z nazewnictwem produktów kosmetycznych, tendencjami w słowotwórstwie niemieckim, zapożyczeniami, komunikacją interkulturową, elementami narodowo-socjalistycznymi w kalendarzach, problematyką związaną z tłumaczeniem nazw w komiksach, analizą fukcji illokucyjnej partykuł w dialogach. Są to również przyczynki poświęcone analizie zależności między tekstem a obrazem na przykładzie demotywatorów, analizie historycznej języka niemieckiego oraz prezentacji właściwości języka niemieckiego w Austrii. Tom zawiera również analizy semantyczne i prezentację metod konstruowania znaczeń pojęć abstrakcyjnych, niemiecko-bułgarską analizę porównawczą frazeologizmów nacechowanych płciowo, omówienie funkcji zapożyczeń z języka angielskiego w reklamach oraz dyskusję na temat pluralizmu językowego.
W części kulturoznawczej odnajdujemy jeden tekst poświęcony analizie opisu drugiego soboru watykańskiego w zapiskach Hansa Künga, Josepha Ratzingera oraz Elisabeth Gössmann.
Tom uzupełniają trzy przyczynki z zakresu glottodydaktyki oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Sprachwissenschaft

Agnieszka Fus, Łukasz Kopacz, Zdzisław Wawrzyniak,

Interkulturelle Merkmale von Fernsehnachrichten

Rezensionen und Berichte