• Tom 159 (2014): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład

Tom 159 (2014): Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład

Słowo wstępne
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 7 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Słowo o  Jubilacie
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 9 - 16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mój przyjaciel — Jubilat
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 17 - 18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac naukowych Profesora Jana Sokołowskiego
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 23 - 32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Okiem studenta… i  nie tylko
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 19 - 20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Artykuły

Нови типове композитуми и техният правопис в  съвременните славянски езици
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 33 - 43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pseudoanalogonimija u kajkavskom narječju
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 45 - 57
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z dziedzictwa prasłowiańskiego w  leksyce chorwackiego dialektu kajkawskiego
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 59 - 67
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Frazeolog a  Internet. Zarys relacji
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 69 - 76
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Семантические реляции в сфере русско-польских межъязыковых омонимов на  примере интернационализмов
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 77 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Славянский мир на рубеже ХХ–ХХI вв. Проблемы и перспективы больших и малых языков
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 85 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieznany rękopiśmienny słownik wschodniosłowiański (Lexicon slavo-rutenicum z  początku XVIII wieku)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 91 - 100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Modyfikacje podmiotowe w  łemkowskich zdaniach monopredykatywnych
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 101 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
A note on the Balkan expressions of weather
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 107 - 110
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ze wspomnień. Początki moich studiów w  Krakowie
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 111 - 120
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ли и дали во независни и во зависни прашања
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 121 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny (na przykładzie tak zwanych putinizmów)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 133 - 140
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryteria opozycji homonimicznych partykuł i  przysłówków
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 141 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Русская частица БЫ на общеславянском фоне
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 149 - 158
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Derywacja frazeologiczna w  języku polskim i  serbskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 159 - 168
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Německé prvky ve slovní zásobě češtiny ve  slavistickém kontextu
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 169 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukraińskie słowniki terminologii informatycznej (1990–2010)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 179 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Так і ні — не кажіть, чорне й біле — не називайте…
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 189 - 196
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Лексическая номинация и социальная структура
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 197 - 205
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O predykatorach analitycznych w  strukturze argumentu propozycjonalnego (na materiale języka bułgarskiego i  polskiego)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 207 - 217
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Semantyka czasowników momentalnej zmiany stanu a figura obserwatora
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 219 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O czekaniu słów kilka. Konstrukcje taktyczne fundowane na predykacie czekać
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 231 - 244
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nazwy pokrewieństwa i  powinowactwa w  języku czeskim i  polskim. Paradygmat słowotwórczy
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 245 - 254
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O kilku nowszych bohemizmach w  polszczyźnie
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 255 - 268
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Chorwacki język standardowy dla językoznawców i  niejęzykoznawców: językowa i  stylistyczna specyfika tekstów naukowych
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 269 - 279
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiany diachroniczne w składni klityk zaimków osobowych w  wybranych językach południowosłowiańskich
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 281 - 290
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tvorba složenica u hrvatskom jeziku
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 291 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Таксис изразен со реченици во кои ситуацијата P1 е  вметната во  ситуацијата P2 во македонскиот јазик и  нивните еквиваленти во  рускиот јазик
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 303 - 312
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przekład wobec folkloryzacji
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 313 - 319
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jaka jest różnica między predykatem a  predykacją?
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 321 - 333
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
О некоторых русско-польских переводных соответствиях
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 335 - 340
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dlaczego pol. bezpieczny nie znaczy ‘niebezpieczny’?
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 341 - 345
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyraz — zdanie — tekst: problem punktu widzenia w  perspektywie translatorycznej (na materiale języka rosyjskiego i  polskiego)
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 347 - 355
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i  groźby
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 357 - 366
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O nietypowym rozwoju znaczeniowym w  polszczyźnie — czasownik chędożyć
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 367 - 378
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Leksemy z  interfiksami w  języku serbskim analiza słowotwórczo-semantyczna
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 379 - 386
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Стався і повертав, або як вдало перекладати офіційні документи
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 387 - 396
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dwa rossica w  polskim dyskursie politycznym ostatnich lat: łże-elity i  wykształciuchy
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 397 - 405
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Meandry bałkanologii
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 407 - 411
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryteria periodyzacji rozwoju literackiej polszczyzny i  górnołużycczyzny
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 413 - 426
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Słowiańskie nazwy ‘stopy’, ‘podeszwy’ oraz ‘śladu stopy’ w  świetle materiałów gwarowych i  źródeł historycznych
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 427 - 449
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyrazy motywowane i  niemotywowane w  grupie leksykalnej „Ziemia. Budowa Ziemi” w  języku rosyjskim i  polskim
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 463 - 473
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O nobilitowanych przymiotnikach
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 475 - 480
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Неопределенные местоимения в русском языке — компаративный анализ с другими славянскими языками
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 481 - 491
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Структурно-позиційна і функційно-семантична типологія реченнєвої зв’язки: зіставний аспект
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 493 - 503
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Werby pohiba w  hornjoserbšćinje přirunajo z  rušćinu
Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 451 - 462
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF