Spis wszystkich numerów

Tom 103 (2015): Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Publikacja Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały — sądy — wolność gospodarcza jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się 20 marca 2015 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamysłem konferencji było doprowadzenie do spotkania prawników i ekonomistów wrocławskiego środowiska naukowego. Bez mała trzydzieści artykułów wygłoszonych podczas konferencji pomieszczono w tym tomie w częściach: Państwo — społeczna gospodarka rynkowa, Przedsiębiorca a społeczna gospodarka rynkowa, Społeczna gospodarka rynkowa — studium przypadku, celem dokonania prezentacji poglądów i opinii dotyczących obecnego stanu naszej gospodarki oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w jakich znajduje się przedsiębiorca.

Tom 102 (2015): Postanalityczna filozofia prawa

Termin „postanalityczna filozofia prawa” nie oznacza dewaluacji tradycyjnych obszarów badań należących do tradycji ogólnej nauki o prawie jak język czy interpretacja. Nie oznacza również prostego porzucenia związanych z analitycznym nurtem pytań, metod lub wartości, ale raczej próbę wyjścia poza — wynikające z tradycyjnego instrumentarium filozofii analitycznej — ograniczenia. Dlatego postanalityczną filozofię prawa charakteryzuje głównie rezygnacja z uprawiania filozofii na wzór nauki oraz wynikająca z tego kroku próba całościowego ujęcia problematyki ogólnej refleksji nad prawem poprzez poważne potraktowanie tych obszarów, które nie mieściły się w analitycznie zorientowanym paradygmacie. Celem, jakie stawia przed sobą omawiane w niniejszym tomie podejście do prawa, jest przedstawienie badanej rzeczywistości w całym swym skomplikowaniui zróżnicowaniu.

 

Michał Paździora, fragment wprowadzenia

Tom 101 (2015): Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego

Polskie prawo handlowe skończyło osiemdziesiąt lat, jeżeli wziąć pod uwagę, że stanowiący jego podstawę Kodeks Handlowy został uchwalony w 1934 roku. Jest to dobra okazja do podjęcia dyskusji zarówno na temat skomplikowanych losów tego prawa na przełomie tysiącleci, jak i funkcjonowania jego poszczególnych instytucji. Temu poświęcony jest kolejny zeszyt „Przeglądu Prawa i Administracji”. Tak się złożyło, że jest to sto pierwszy numer tego pisma i ukazuje się w roku, gdy Wydział Prawa, a obecnie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kończy siedemdziesiąt lat. Układ dat wskazuje, że jest to numer wyjątkowy. Oddając go pod osąd Czytelników, chciałbym w imieniu autorów, którym dziękuję za podjęcie trudu opracowania poszczególnych części tego tomu, wyrazić nadzieję, że zawarte w nim wypowiedzi dostosowują się do wysokiego poziomu, jaki reprezentuje to pismo, i otworzą kolejny ważny etap w rozwoju Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, samego tytułu oraz ożywią dyskusję na temat tego, jak ma wyglądać regulacja prawa handlowego w Polsce, które jest częścią prawa cywilnego, ale podstawowy akt tego prawa — kodeks cywilny — ciągle traktuje go po macoszemu. Zamiast wstępu, prof. zw. dr hab. d.h.c. Uniwersytetu Paris Dauphine Sędzia Sądu Najwyższego Józef Frąckowiak

Tom 100 (2015): Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Wydanie setnego numeru Przeglądu Prawa i Administracji zbiega się z innym ważnym jubileuszem — siedemdziesiątą rocznicą powstania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ta wyjątkowa okoliczność wpłynęła na charakter niniejszej publikacji i stała się okazją do obszernej prezentacji badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych Instytutów, Katedr, Zakładów, Pracowni oraz innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Wydziału. Teksty merytoryczne zostały poprzedzone informacjami o historii poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu oddanie hołdu i szacunku tym wszystkim, którzy zarówno w latach poprzednich, jak i obecnie swoją pracą przyczyniają się do podniesienia prestiżu Wydziału. Ze względu na swą dużą objętość niniejszy setny numer, w odróżnieniu od poprzednich, został wydany w dwóch częściach.

Tom 99 (2014)

Kolejny, XCIX tom „Przeglądu Prawa i Administracji” dotyczy zabezpieczenia emerytalnego. Numer zawiera dziewięć tekstów odnoszących się do prawa, administracji i ekonomii funkcjonowania zabezpieczenia emerytalnego. Autorami prac są członkowie zarządu Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (Andrzej Sołdek), kierownicy urzędów centralnych (Aleksandra Wiktorow), pracownicy naukowi (Monika Lewandowicz-Machnikowska, Mariusz Dybał, Julitta Koćwin, Sebastian Jakubowski, Daria Kostecka-Jurczyk, Marta Buchowiec, Jarosław Poteraj). Problematyce zabezpieczenia emerytalnego zarówno teoretycy, jak i badacze poświęcili już wiele uwagi. Niemniej jednak ostatnie dynamiczne zmiany w obszarze zagadnienia oraz wpływ tychże zmian na społeczeństwo, gospodarkę, finanse publiczne sprawia, że pojawienie się jeszcze jednego opracowania poświęconego problematyce zabezpieczenia emerytalnego należy uznać za w pełni uzasadnione, a zawarte w nim rozważania i wyniki badań za wiele wnoszące do dyskusji.

Tom 98 (2014): Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Przedkładane opracowanie jest owocem kolejnej konferencji Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego: Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się w dniach 22–23 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Niniejsze pokłosie konferencyjne wpisuje się w trwającą od lat bliską współpracę poznańskiego oraz wrocławskiego środowiska naukowego, która została zainicjowaną przez Panią Profesor dr hab. Teresę Rabską i śp. Pana Prof. dr. hab. Adama Chełmońskiego. Tematyka współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej należy do nurtu badawczego doktryny publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w publikacji opracowania o charakterze ogólnym i szczegółowym — przygotowane przez pracowników i doktorantów obydwu zakładów — są przejawem wymiany naukowej w zakresie istotnych teoretycznie i aplikacyjnie materii wiązanych z działalnością podmiotów publicznych i prywatnych na odcinku samorządowego sektora gospodarczego. Ze Wstępu

Tom 97 (2014)

97. numer kwartalnika „Przegląd Prawa i Administracji” mieści artykuły problemowe zebrane w dwu działach tematycznych: prawo karne oraz prawo publiczne. W obrębie pierwszego z nich opublikowano rozważania na temat etiologii popełniania zbrodni przez kobiety. Dział drugi zawiera pozostałe artykuły, które dotyczą prawnych skutków naruszenia zasad stadium rozpoznawczego w trakcie postępowania administracyjnego, kwestii ubóstwa w naszej ojczyźnie, czynności egzekucyjnych w kontekście ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ochrony tajemnicy zawodowej komornika sądowego oraz zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także sprawy składek uiszczanych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych oraz zagadnienia wysokości udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych. Poza tym w tomie zawarte zostały: głos P. Jurka w kwestii przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz glosa i dwie recenzje.

Tom 96 (2014)

Kolejny, 96. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera opracowania zebrane w sześciu blokach tematycznych: teoria prawa, prawo europejskie i międzynarodowe, prawo karne, prawo pracy, prawo publiczne oraz ekonomia i rachunkowość. Zagadnienia poruszane przez autorów to między innymi problematyka obiektywizacji wartości w prawie (Maciej Pichlak), zasada wzajemnego uznawania orzeczeń zagranicznych w sprawach karnych (Piotr Staszczyk), definicja prawna mobbingu (Jolanta Blicharz) czy ewolucyjny rozwój rachunkowości (Anna Ćwiąkała-Małys, Marzena Karpińska). Całość uzupełniają glosy i recenzje.

Tom 95 (2013)

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” teorii prawa poświęcone są rozważania w kwestii pojmowania i rodzajów źródeł prawa białoruskiego. Prawo europejskie i międzynarodowe reprezentują dwa artykuły: poruszający ważne i aktualne zagadnienie suwerenności oraz realizowania polityki sąsiedztwa w Europie Wschodniej. Prawa administracyjnego i konstytucyjnego dotyczą artykuły na temat zagadnienia ochrony tajemnic radcowskiej oraz adwokackiej, a także orzecznictwa sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2009–2013. Problematykę przedsiębiorstw transportowych w zakresie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową zawiera dział prawa cywilnego. Kryminalistyka przedstawia ważny problem izolacji penitencjarnej oraz wpływu procesu resocjalizacji skazanych w świetle aktualnej kodyfikacji karnej. Ekonomia jest reprezentowana artykułem na temat szarej strefy i przestępczości w branży paliwowej.

Tom 94 (2013)

Tak jak poprzedni, 94. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” mieści teksty z sześciu dziedzin prawa. Część dotycząca prawa europejskiego i międzynarodowego zawiera trzy artykuły: J. Helios koncentruje się na problemie solidarności i dobra wspólnego w kontekście sporów pomiędzy państwami w UE, K. Białas-Zielińska przedstawia najistotniejsze dwudziestowieczne idee pokojowej współpracy między państwami Unii, natomiast tureccy autorzy, K. Tüğen i A. Atilgan Yaşa, poddają ocenie zmiany w finansach samorządów, zestawiając je z rodzimymi realiami. W dziale drugim H. Duszka-Jakimko i M. Haczkowska prezentują konstytutywną cechę koncepcji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a J. Pacian, w części poświęconej prawu pracy, omawia roszczenia prawne, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek mobbingu. W dziale czwartym zamieszczono artykuł A. Gawendy na temat psychologicznego profilowania seryjnych zabójców, a w piątym — zorientowanym ekonomicznie — tekst E. Ostrowskiej o geograficznych kierunkach polskich inwestycji za granicą. Całość została zwieńczona sprawozdaniem z konferencji naukowej w Zieleńcu w lipcu ubiegłego roku — jego autorką jest M. Kramska.

Tom 93 (2013)

Publikacja zawiera artykuły z sześciu dziedzin prawa. W części poświęconej prawu europejskiemu i międzynarodowemu zawarto rozważania o roli procedury w integracji europejskiej (J. Helios, W. Jedlecka). W dziale drugim W. Trybka omawia ogólnie postępowanie dowodowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kolejna część mieści dwa artykuły na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego (K. Sawicka oraz P. Zawadzka), a następna dotyczy przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce (artykuł A. Ćwiąkały-Małys i P. Łagowskiego). Na piąty dział tego numeru czasopisma składają się dwa artykuły traktujące o wybranych zagadnieniach prawa karnego (A. Czwojda oraz A. Wróbel); ostania, ekonomiczna część omawia efekty napływu inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego (E. Ostrowska). Tom 93 zamyka recenzja dzieła M.M. Kosteckiego, poświęconego swoistej teorii „człowieka racjonalnego” (K. Nowacki).

Tom 92 (2013)

Opracowania merytoryczne zamieszczone w numerze 92 „Przeglądu Prawa i Administracji” koncentrują się wokół pięciu bloków tematycznych, a mianowicie: prawa europejskiego i międzynarodowego (J. Helios, Publicyzacja prawa prywatnego — prywatyzacja prawa publicznego w kontekście rozważań nad prawem europejskim), praw człowieka i ich ochrony (M. Buzyté, J. Balsiené, Regulacja ochrony praw dziecka w ustawie Republiki Litewskiej o etyce badań biomedycznych oraz V. Sinkevičius, How to execute the judgement of the Strasbourg Court in case Paksas v. Lithuania?), prawa administracyjnego (M. Tenenbaum-Kulig, Zagadnienie dopuszczalności badania przez organ egzekucyjny. Czy wystawca tytułu wykonawczego posiada status wierzyciela — na przykładzie tytułów wystawionych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych), prawa cywilnego (M. Koszowski, Indywidualne uzgadnianie właściwości towaru w przypadku sprzedaży konsumenckiej) oraz prawa karnego (J. Sawicki, Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe oraz A. Wiltos, Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia). Całość zamykają sprawozdania z dwóch konferencji naukowych, które odbyły się w maju i październiku 2012 r., tj. 54. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego w Augustowie (opracowanie P. Kuczmy) oraz konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Zjazdów Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych w Szklarskiej Porębie (opracowanie T. Chłopeckiego).

Tom 91 (2012)

Artykuły zebrane w dziewięćdziesiątym pierwszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” omawiają zagadnienia z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, prawa administracyjnego, karnego i cywilnego oraz ekonomii. Autorzy poruszyli m.in. kwestie deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej (W. Jedlecka), podstaw prawnych ochrony informacji niejawnych (R. Mikowski) czy wymagalności roszczenia o wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych (K. Zagrobelny).

Tom 90 (2012)

Dziewięćdziesiąty numer „Przeglądu Prawa i Administracji” to zbiór artykułów obejmujący zagadnienia z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego (m.in. artykuły: Marty Duraj Praktyczne aspekty efektywnego nadzoru nad transgraniczną działalnością banków nieposiadających siedziby w Unii Europejskiej na tle prawa polskiego, Joanny Helios Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE czy Renaty Kopczyk Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów w Europejskiej konwencji praw człowieka) oraz praktyki stosowania prawa (Elizy Etynkowskiej Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2001 roku).

Tom 89 (2012)

Ochrona dziedzictwa kultury staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawników reprezentujących różne gałęzie prawa. Nie ulega wątpliwości, iż problematyka prawnej ochrony dziedzictwa kultury była przez lata podejmowana w zasadzie wyłącznie przez środowisko historyków sztuki, konserwatorów czy muzealników. Nowe realia prawne oraz społeczno-gospodarcze ujawniły wiele, dotąd nierozpoznanych bądź marginalizowanych, problemów związanych z ochroną dziedzictwa kultury, zwłaszcza jego materialnych komponentów, jakimi są zabytki. Przedstawione w numerze 89 „Przeglądu Prawa i Administracji” artykuły podejmują m.in. zagadnienie funkcjonujących w kraju baz danych obiektów skradzionych bądź nielegalnie wywiezionych z kraju.

Tom 88 (2012)

Tom 88 „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera zbiór artykułów poświęconych złożonej i bardzo różnorodnej problematyce ochrony dziedzictwa kultury. Przedstawione w nim artykuły dotyczą z jednej strony praktycznych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, z drugiej zaś odnoszą się na przykład do nowych form przestępczości przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Pośród artykułów znajdują się m.in.: tekst wybitnego specjalisty prof. W. Kowalskiego, zajmującego się trudną problematyką restytucji zabytków uznanych za tzw. straty wojenne, czy omówienie budzących ostatnio duże kontrowersje regulacji prawnych dotyczących amatorskich poszukiwań zabytków.

Tom 87 (2011)

Publikacja zawiera artykuły z dziedziny teorii prawa, czyli dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej; prawa publicznego — prace poświęcone między innymi: roli Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kazachstanu w kształtowaniu rodzimej nauki konstytucyjnej, polskim symbolom narodowym i państwowym, referendum jako instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta w Europie, postanowieniom tymczasowym w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, statusowi prawnemu instytutów polskich, wprowadzeniu w błąd jako przesłance ochrony konsumentów; historii doktryn, czyli o podstawowych instytucjach systemu prawa państw totalitarnych. Tom zamyka recenzja publikacji D.E. Lacha, traktującej o zasadzie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Tom 86 (2011)

Osiemdziesiąty szósty tom „Przeglądu Prawa i Administracji” to zbiór artykułów obejmujący zagadnienia z zakresu współczesnych problemów integracji europejskiej, prawa publicznego, prawa karnego (w tym dziale znajdziemy tylko jeden artykuł: Beaty Bury i Marcina Dudzika Naruszenie zakazu dyskryminacji pracowników jako czyn zabroniony) oraz ekonomii (tutaj również zawarto jeden artykuł: Anny Ćwiąkały-Małys A txation mechanism of financial instruments in Poland). Całość została zwieńczona recenzją publikacji Wacława Uruszczaka Historia państwa i prawa polskiego, t. 1. 966–1795.

Tom 85 (2011)

Kolejny 85. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” podzielono na sześć tematycznych części. Problemy w nich zawarte dotyczą teorii i doktryny prawa, prawa publicznego (prawne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej oraz ustawodawstwo krajowe), ochrony wolności i praw człowieka (m.in. definicja handlu ludźmi, uniwersalna definicja dziecka), prawa prywatnego (np. ochrona konsumenta), ekonomii, historii. Publikację uzupełniają recenzje i sprawozdania.

Tom 84 (2011): Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego

Prace nad projektem nowego kodeksu cywilnego stanowią okazję do dyskusji na temat miejsca, zakresu i kształtu instytucji prawa handlowego w projektowanym kodeksie. Prace pracowników i doktorantów Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego, zgromadzone w niniejszym tomie, koncentrują się wokół pojęcia przedsiębiorcy, konsumenta, przedsiębiorstwa, uchwał organów spółek kapitałowych w kontekście czynności prawnych dokonywanych przez te spółki, przedawnienia roszczeń, pełnomocnictwa i prokury.

Tom 83 (2010)

Tom 83 PPiA podzielony został na cztery części. Pierwsza z nich dotyczy teorii i doktryny prawa, druga - najobszerniejsza - prawa publicznego. Część trzecia, składająca się z dwu artykułów, poświęcona jest prawu prywatnemu, ostatnia zaś historii prawa. Całość uzupełnia glosa oraz sprawozdanie. W tomie poruszono między innymi takie zagadnienia, jak geneza kryzysu, jego symptomy i skutki; wykluczenie społeczne i sposoby przeciwdziałania temu zagrożeniu; zasady zmiany granic gmin czy absolutorium komunalne. Problemom związanym z urzędem Prezydenta RP poświęcone zostały dwa artykuły, w których omówiono status prawno-ustrojowy oraz kompetencje głowy państwa. Autorzy naświetlają też administracyjno-prawne aspekty wdrażania funduszy strukturalnych oraz analizują przeprowadzane reformy studiów prawniczych w Polsce w latach 1931-1937.

Tom 82 (2010)

Kolejny tom PPiA, poświęcony pamięci prof. Kazimierza Orzechowskiego, ukazuje się pod redakcją naukową Mariusza Jabłońskiego. Zawiera 17 artykułów naukowych, 2 recenzje i 1 sprawozdanie z konferencji. Część merytoryczna została uporządkowana w następujących rozdziałach: Teoria i doktryna prawa, Prawo publiczne, Prawo prywatne, Ekonomia i prawo. Tak szerokie spektrum zagadnień dotyczących prawodawstwa polskiego, jak i zagranicznego (np. w Stanach Zjednoczonych czy krajach Maghrebu) z pewnością zainteresuje wszystkich, którym nieobca jest refleksja nad współczesnym stanem prawa.

Tom 81 (2009)

Z prawdziwą przyjemnością pragnę zachęcić Czytelników do zapoznania się z kolejnym tomem „Przeglądu Prawa i Administracji” z serii Acta Universitatis Wratislaviensis, poświęconym badaniom w zakresie sensu largo rozumianej psychologii sądowej. Zainicjowane badania stanowią kontynuację problematyki poruszanej w tomie LXXII. Formuła tej pracy zbiorowej również pozostała niezmieniona.
Autorami artykułów są doktorzy oraz doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy z różnych stanowisk badawczych podjęli próby spojrzenia na problematykę psychologiczno-prawną poprzez wyselekcjonowanie wśród własnych badań problemów związanych z ich zainteresowaniami na gruncie odmiennych dziedzin prawa. Wydaje się zasadna hipoteza, iż problematyka psychologiczna zaczyna odgrywać coraz większą rolę w procesie tworzenia i stosowania prawa na różnych poziomach i w różnych stadiach jego oddziaływania zarówno w europejskim, jak i polskim porządku prawnym.
Warto podkreślić, że poruszone w publikacji zagadnienia często należą do nader istotnych i expressis verbis nieuregulowanych w systemie prawa. Autorzy niekiedy poruszają nowe kwestie, stanowiące próbę recepcji problematyki z innych, odmiennych od polskiego (kontynentalnego), systemów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa anglosaskiego.
Zainteresowanie, jakim cieszy się ta problematyka od kilku lat na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ośmieliła mnie do podejmowania różnych naukowych inicjatyw w celu jej rozwijania.

Zebrane w tym tomie artykuły młodych pracowników nauki, reprezentujących różne dziedziny prawa, pozwalają spojrzeć na tę problematykę w sposób interdyscyplinarny, a także poszerzyć horyzont badawczy samej psychologii sądowej.
Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj prace przyczynią się do zwiększenia zainteresowania tą „nową” w polskim systemie nauk penalnych dziedziną wiedzy, a omawiane w nich zagadnienia znajdą zastosowanie zarówno w teorii, jak i praktyce wymiaru sprawiedliwości.


Maciej Szostak, Wstęp

Tom 80 (2009)

W "Przeglądzie Prawa i Administracji" publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła "Przeglądu Prawa i Administracji" umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w tym także prac autorów zagranicznych. Prace publikowane są w języku polskim, niemieckim, angielskim, rosyjskim i hiszpańskim. W ten sposób publikacje "Przeglądu" mają na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.