Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Czasopisma Naukowe w Sieci

Czasopisma

 • Anglica Wratislaviensia

  Anglica Wratislaviensia has been annually published since 1972. It has been founded to publish research results in the field of literature in the English language, English and American culture, and linguistics – including general, applied and comparative studies – as well as translation studies and teaching methodology.


  ISSN: 0301-7966

 • Central European Journal of Communication

  „Central European Journal of Communication” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tytuł ma podkreślać rosnące znaczenie nauki o komunikacji i mediach w Europie Środkowej oraz innych rejonach świata. Celem czasopisma jest promowanie rozwoju teorii i badań empirycznych, w tym także zróżnicowanych podejść metodologicznych.


  ISSN: 1899-5101

 • Colloquia Anthropologica et Communicativa

 • Classica Wratislaviensia

 • Classica Wratislaviensia. Series Altera

  „Classica Wratislaviensia. Series Altera” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 2023 roku. Periodyk poświęcony jest badaniom z zakresu filologii klasycznej: hellenistyki, latynistyki oraz neolatynistyki, a także recepcji antyku w literaturze następnych epok.

 • Dziennikarstwo i Media

  Dziennikarstwo i Media jest półrocznikiem naukowym dedykowanym dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Czasopismo stanowi interdyscyplinarne forum debaty naukowej i publikacji wyników badań poświęconych komunikologii w szerokim kontekście nauk społecznych i humanistycznych.


  ISSN 2082-8322

 • Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu

 • Ekonomia

  „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” jest kwartalnikiem, który od 2013 roku ukazuje się tylko online. Tematy poruszane w „Ekonomii – WER” dotyczą spraw związanych zarówno z czystą teorią ekonomii, jak i z polityką gospodarczą, finansami czy nawet dyskursem metodologicznym w naukach społecznych. 


  ISSN: 2658-1310

 • Estudios Hispánicos

  Estudios Hispánicos jest czasopismem redagowanym przez pracowników Zakładu Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukazuje się wyłącznie po hiszpańsku (lub w innych językach romańskich Półwyspu Iberyjskiego). Celem pisma jest rozwój i rozpowszechnianie wiedzy naukowej dotyczącej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w dziedzinach literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, dydaktyki języków obcych, przekładoznawstwa oraz studiów kulturowych.


  E-ISSN: 2545-0980


  ISSN: 2084-2546

 • Fabrica Societatis

 • Geoscience Notes

 • Forum Socjologiczne

  „Forum Socjologiczne” jest czasopismem poświęconym prezentacji istotnych problemów współczesnego życia społecznego. Ukazujące się w nim teksty podejmują ważkie zagadnienia teoretyczne socjologii, a także istotne problemy otaczającego nas świata.


  ISSN: 2083-7763

 • Góry, Literatura, Kultura

  Ukazujący się od roku 1996 periodyk Góry, Literatura, Kultura jest pismem o profilu humanistycznym, prezentującym efekty poczynań badawczych, dotyczących kulturowej funkcji gór oraz sposobów realizowania tematyki górskiej, zarówno w polskiej, jak i w światowej literaturze i sztuce. Ma on na celu wsparcie rozwijających się w ostatnich latach intensywnie zintegrowanych badań nad różnymi aspektami kulturowego istnienia gór.


  Licencja Creative Commons 


  ISSN: 2084-4107

 • Germanica Wratislaviensia

  „Germanica Wratislaviensia” – to najstarsze polskie naukowe czasopismo germanistyczne redagowane od roku 1957 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematyka przyczynków publikowanych w „Germanica Wratislaviensia” obejmuje następujące obszary: historia literatury niemieckojęzycznej od jej początków do współczesności, teoria i estetyka literatury, historia języka niemieckiego, lingwistyka kontrastywna, lingwistyka stosowana, socjolingwistyka, niemcoznawstwo, kontakty kulturowe między Polską i krajami niemieckojęzycznymi, badania śląskoznawcze, gender, translatoryka, glottodydaktyka, germanistyka interkulturowa, nowe media i historia nauki.


  ISSN: 0435-5865

 • Klinika Dziennikarstwa

 • Język a Kultura

  Autorami publikującymi w kolejnych tomach czasopisma „Język a Kultura” są przede wszystkim językoznawcy polscy i zagraniczni, zajmujący się analizą zjawisk z zakresu lingwistyki kulturowej w odniesieniu do języka polskiego oraz innych języków i kultur.


  ISSN: 1232-9657

 • Lectiones & Acroases Philosophicae

 • Kształcenie Językowe

  "Kształcenie Językowe" ma profil językoznawczo-dydaktyczny. Publikowane są prace poświęcone różnym aspektom języka i dydaktyki języka: posługiwanie się językiem, mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, ortografia, gatunki językowe, literackie i nieliterackie, i występujące w nich zjawiska foniczne, leksykalne, składniowe, nowe kierunki i metody w językoznawstwie, styl, zróżnicowanie stylistyczne, stylizacje, stylistyka, retoryka, pragmatyka mowy, etyka mówienia, słowo w tekstach kultury, analizy i interpretacje utworów literackich pod kątem języka i stylu, słowniki języka polskiego.


  ISSN: 1642-5782

 • Literatura i Kultura Popularna

  Działalność czasopisma skupia się przede wszystkim na rozwijaniu szeroko pojętych, interdyscyplinarnych badań nad polską i powszechną literaturą i kulturą popularną, wymianie myśli naukowej pomiędzy badaczami, rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej „produktów kultury” współczesnego świata, ich korzeni, tradycji, ewolucji, perspektyw rozwoju, niesionych przez nie wartości i ewentualnych zagrożeń.


  ISSN: 0867-7441

 • Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia

  „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” to recenzowany półrocznik naukowy wydawany przy Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr, który jest skierowany zarówno do literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków, politologów, antropologów, jak też socjologów kultury i literatury, zainteresowanych badaniami nad posttotalitaryzmami w horyzoncie postkolonialnym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.


  ISSN: 2353-8546

 • Niemcoznawstwo

 • Neerlandica Wratislaviensia

  Do obszarów badawczych czasopisma należą szeroko rozumiane językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz kulturoznawstwo niderlandzkie. Autorzy publikowanych tu artykułów prowadzą badania konfrontatywne porównujące struktury języka niderlandzkiego z innymi językami oraz badania z dziedziny językoznawstwa stosowanego (w szczególności dydaktyki języka niderlandzkiego jako obcego, translatoryki i niderlandzkich języków specjalistycznych). Na łamach czasopisma publikowane są też artykuły poświęcone literaturze i kulturze wieków dawnych oraz literaturze czasów nowszych, aż po XXI wiek.


  ISSN: 0860-0716

 • Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

  "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" od lat pełni funkcję ważnego forum wymiany myśli naukowej w zakresie szeroko rozumianych nauk penalnych. Publikacja ta jest pismem naukowym, będącym przestrzenią ożywionej dyskusji i rzeczowej wymiany myśli, doświadczeń oraz komentarzy przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej. Treść prezentowanych w serii artykułów koncentruje się na problematyce zwalczania przestępczości.


  ISSN: 2084-5065

 • Oblicza Komunikacji

  "Oblicza Komunikacji" to czasopismo poświęcone studiom nad dyskursem (discourse studies). Głównym obszarem naszego zainteresowania są badania współczesnej komunikacji w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym.


  "Oblicza Komunikacji" są transdyscyplinarne. To szeroko otwarte forum wymiany myśli dla komunikologów o różnych orientacjach metodologicznych (lingwistów, socjologów, psychologów, pedagogów, historyków, medioznawców i in.). Nasze czasopismo jest otwarte na poszukiwanie wspólnego języka i zintegrowanych narzędzi badawczych.


  ISSN: 2083-5345

 • Prace Kulturoznawcze

  „Prace Kulturoznawcze” to najstarsze polskie czasopismo kulturoznawcze, które ukazuje się od 1987 roku. Od 2016 roku pismo ukazuje się jako kwartalnik. Tym, co od początku je wyróżnia jest prezentacja polskiej – współczesnej i dawnej – myśli kulturoznawczej, inspirowanie jej rozwoju oraz inicjowanie twórczej dyskusji z najnowszymi koncepcjami.


  ISSN: 0860-6668

 • Onomastica Slavogermanica

 • Prace Literackie

  „Prace Literackie” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od grudnia 1956 roku. „Prace Literackie” są czasopismem o profilu literaturoznawczym, uwzględniającym szerokie konteksty interpretacyjne literatury polskiej i światowej.


  ISSN: 0079-4767

 • Praktyka Teoretyczna

  „Praktyka Teoretyczna” to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej działalności i niezgoda na bierne kontemplowanie otaczającego świata.

 • Prawo

  Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych i nauki administracji. W "Prawie" publikowane są studia i artykuły, przedstawiające teoretyczne ujęcie konstrukcji prawnych, odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych. W ramach serii "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" ukazują się także odrębne tomy "Studiów Historycznoprawnych" (SHP), zawierające publikacje o szeroko rozumianej tematyce historycznoprawnej.


  ISSN: 0524-4544

 • Probability and Mathematical Statistics

 • Przegląd Prawa i Administracji

  "Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii.


  ISSN: 0137-1134

 • Przegląd Historyczny

 • Przeszłość Demograficzna Polski

 • Rocznik Europeistyczny

  „Rocznik Europeistyczny” to czasopismo, w którym zamierzamy publikować artykuły odnoszące się do studiów europejskich: zarówno nad Europą, którą „należy zjednoczyć” i nad tą częścią Europy, która już została zjednoczona. Przede wszystkim periodyk będzie preferować te artykuły, studia i przyczynki naukowe, które będą wypełniać zadania związane z misją europeistyki (European Studies): badania nad europejskim obszarem cywilizacyjno-kulturowym i polityczno-kulturowym (europeistyka sensu largo) oraz nad Unią Europejską i jej obszarami aktywności/polityk (europeistyka sensu strico); obszarami, stanowiącymi własny obszar wiedzy europeistycznej.


  ISSN: 2450-274X

 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

 • Roczniki Biblioteczne

  Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej są polskim czasopismem naukowym z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa.


  E-ISSN: 2720-1023
  ISSN: 0080-3626

 • Slavica Wratislaviensia

  „Slavica Wratislaviensia” publikuje:


  1. Artykuły naukowe prezentujące wyniki badań z zakresu literatur, kultur, języków, historii i sztuki, myśli filozoficznej narodów słowiańskich oraz teksty o charakterze interdyscyplinarnym, interkulturowym, wpisujące się w kontekst słowiański.


  2. Recenzje książek slawistycznych, a także sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.

 • Romanica Wratislaviensia

  Romanica Wratislaviensia ukazują się od 1968 roku. W czasopiśmie publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań nad literaturą, kulturą i językami krajów romańskich (także w ujęciu transdycyplinarnym, porównawczym, komparatystycznym i przekładoznawczym) w języku francuskim, a w uzasadnionych przypadkach również w językach hiszpańskim, włoskim i polskim.


  ISSN: 0557-2665

 • Studia Filmoznawcze

  „Studia Filmoznawcze” są wydawanym od 1979 roku interdyscyplinarnym czasopismem naukowym skoncentrowanym na sztuce filmowej w jej trzech podstawowych aspektach: historycznym, teoretycznym (filozoficznym, antropologicznym i socjologicznym) i krytycznym. Każdy kolejny numer ma charakter tomu monograficznego, recenzowanego przez uznanych specjalistów z danej dziedziny.


  ISSN: 0860-116X

 • Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

  "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" nawiązują do tradycji "Prac Prawniczych" publikowanych z inicjatywy studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. SPPAiE jest jedynym czasopismem naukowym znajdującym się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 2019 r., nastawionym na publikowanie prac studentów i młodych naukowców w obszarze nauk prawnych, prawa kanonicznego, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz ekonomii i finansów.


  ISSN: 1733-5779 

 • Studia i Perspektywy Medioznawcze

 • Studia Linguistica

  „Studia Linguistica” ukazują się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Oczekujemy artykułów językoznawczych dotyczących badań nad jednym językiem lub badań porównawczych, które powinny wpisywać się w następujące obszary badawcze: językoznawstwo ogólne i porównawcze, językoznawstwo historyczne, pragmatyka, semantyka, nauka o komunikacji, translatoryka i glottodydaktyka.


  ISSN: 0137-1169

 • Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo)

 • Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

  Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i jest kierowane do szerokiego spektrum przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych nawiązujących w swych badaniach do totalitaryzmu i autorytaryzmu. W periodyku publikowane są artykuły naukowe, recenzje, omówienia dokumentów oraz sprawozdania.


  ISSN: 2300-7249

 • Studia Philosophica Wratislaviensia

  „Studia Philosophica Wratislaviensia” publikuje teksty z zakresu epistemologii, metafizyki, filozofii moralności i estetyki, w ujęciu zarówno systematycznym, jak i historycznym. Oryginalne teksty filozoficzne, poddawane procedurze "double-blind review", muszą charakteryzować się nowatorskim ujęciem podejmowanych zagadnień filozoficznych.


  ISSN: 1895-8001

 • Wrocławskie Studia Politologiczne

  "Wrocławskie Studia Politologiczne" to czasopismo naukowe o profilu politologicznym, redagowane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytecie Wrocławskiego. Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań naukowych, prowadzonych przez środowisko politologów w Polsce i za granicą, umożliwia przepływ informacji naukowej między poszczególnymi ośrodkami politologicznymi.


  ISSN: 1643-0328

 • Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

  Zamierzeniem ,,Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” jest propagowanie kultury prawnej Polski i Ukrainy oraz szerzenie współpracy naukowej pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami naukowymi – Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.


  ISSN: 2082-4939

 • Wrocławskie Studia Wschodnie

  „Wrocławskie Studia Wschodnie” są naukowym periodykiem poświęconym szeroko rozumianym dziejom kontaktów Polski i Polaków z europejskim i euroazjatyckim Wschodem od średniowiecza po XX wiek. Pismo zostało założone w 1997 roku z inicjatywy prof. Antoniego Kuczyńskiego. Publikacje na łamach „Wrocławskich Studiów Wschodnich” obejmują wyniki prac badawczych z dziedziny nauk humanistycznych (historia, etnografia, kulturoznawstwo).


  ISSN: 1429-4168